Jepson and Kozlowski

Alan Jepson & Ed Kozlowski

The Milford Hall of Fame remembers two Mayors and our friends

Alan Jepson and Edward Kozlowski